ประกันสะสมทรัพย์ Life Super Save 14/5

“ วางแผนการเงินอย่างง่ายๆ ให้คุณใช้ชีวิตที่ดีกว่าเดิม ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ Life Super Save 14/5

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่ง ให้คุณวางแผนการเงินระยะสั้นของคุณอย่างง่ายๆ รับเงินจ่ายคืนตั้งแต่ปีแรกและให้ความคุ้มครองชีวิต

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

  • ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
  • รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุด 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • รับเงินจ่ายคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 548% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • รวมผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา 608% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกันภัย
1 เดือน – 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย
14 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย
รายปีเท่านั้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
50,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ทางภาษี
เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง