ประกันสะสมทรัพย์ LifePlus+ Saver

“ ก้าวเริ่มต้นของวัยทำงาน พร้อมความคุ้มครองที่เหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิตของคุณ ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

แบบประกันสะสมทรัพย์ LifePlus+ Saver แผนการออมก้าวแรกสำหรับผู้เริ่มต้นชีวิตทำงานที่ต้องการสร้างวินัยการออม พร้อมความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นให้เหมาะกับแต่ละช่วงชีวิตของคุณ

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

  • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 แบบ คือ 10 ปี (ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 20/10) และ 15 ปี (ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 25/15)
  • รับความคุ้มครองการเสียชีวิตที่ 100% ของทุนประกันภัย รวมกับ เบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด
  • รับเงินจ่ายคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 จนถึงสิ้นปีก่อนครบกำหนดสัญญา และมีเงินครบกำหนดสัญญาถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • เพิ่มโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม ณ วันครบกำหนดสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกันภัย
ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 20/10 : 1 เดือน – 55 ปี
ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 25/15 : 1 เดือน – 50 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย
20 ปี หรือ 25 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
10 ปี หรือ 15 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
150,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ทางภาษี
เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง