แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง iShield

“ โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้ เริ่มเลยตั้งแต่วันนี้ ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรง

แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ยืดเวลาแห่งความสุข ไม่หยุดไปกับโรคร้าย ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ เพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว และใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

  • คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงยาวนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 85 ปี)
  • มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยให้เลือก 4 ระยะ คือ 5, 10, 15, 20 ปี
  • คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงถึง 70 โรค ประกอบด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค และระยะเริ่มต้น 20 โรค
  • เคลมได้หลายครั้ง (สูงสุด 4 ครั้ง) สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกันภัย
ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี : 1 เดือน – 52 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี : 1 เดือน – 51 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี : 1 เดือน – 56 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี : 1 เดือน – 52 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย
ถึงอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี / 10 ปี / 15 ปี / 20 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
5,000,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่า ในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ทางภาษี
เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง