แบบประกันชีวิตควบการลงทุน iWealthy

“ คุ้มครอง ปกป้อง สะสมความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง ภายใต้กรมธรรม์เดียว ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองประกันชีวิตควบการลงทุน

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้ การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

  • ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด เพื่อสร้างผลตอบแทน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  • หากต้องการลงทุนเพิ่มเติม สามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป
  • มีความคุ้มครองชีวิตและสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตได้ โดยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
  • รับโบนัสทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป หากไม่มีการถอนเงินใดๆจากกรมธรรม์และหยุดชำระเบี้ยในปีนั้นๆ
  • สามารถเลือกกองทุนได้เอง จากกองทุนที่ถูกคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
  • สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างชัดเจน
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกันภัย
1 เดือน – 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย
ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ครบอายุ 99 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ
ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี
นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ทางภาษี
ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง