แบบประกันตลอดชีพ

“ ความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ ให้คุณพร้อมวันนี้ เพื่ออนาคต ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองประกันตลอดชีพ

แบบประกันตลอดชีพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองคุณไปตลอดชีวิตจนครบอายุ 99 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้หลากหลาย เพราะเราเข้าใจและตระหนักดีว่า ทุกก้าวของชีวิตคุณมีความหมาย

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

  • ให้ความคุ้มครองชีวิตยาวนานตลอดชีพ (ครบอายุ 99 ปี)
  • เลือกกำหนดระยะชำระเบี้ยได้หลากหลายถึง 4 ระยะทั้ง 6 ปี, 12 ปี, 18 ปี และครบอายุ 99 ปี
  • ทุนประกันภัยขั้นต่ำเพียง 150,000 และมีส่วนลดเบี้ยกรณีทุนประกันสูง
  • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของชีวิต
  • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย
1 เดือน – 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
6 ปี, 12 ปี, 18 ปี และครบอายุ 99 ปี

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี / ราย 6 เดือน / รายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
150,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แล้วแต่กรณี
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

ผลประโยชน์ทางภาษี
เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง