แบบประกันบำนาญ Life Retire 5

“ ให้ความสุข อยู่คู่กับคุณ ในวัยเกษียณ ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองประกันบำนาญ

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

แบบประกันบำนาญ Life Retire 5 เมื่อการวางแผนการเกษียณ ไม่ได้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุอีกต่อไป เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

  • ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองจนครบอายุ 85 ปี การันตีการจ่ายบำนาญ 15 ปี
  • คุ้มครองชีวิตในช่วงก่อนการรับบำนาญ สูงถึง 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สามารถเลือกรับเงินบำนาญรายปีหรือรายเดือน และรับเงินบำนาญตั้งแต่ปีที่ครบอายุ 60 ปี ถึง 85 ปี
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท* ต่อปี ตามเงื่อนไขกรมสรรพาก

หมายเหตุ

*เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกันภัย
25-50 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย
ครบอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ทางภาษี
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172(ลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท)  และฉบับที่ 194(ลดหย่‹อนสูงสุด 200,000 บาท)

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง