แบบประกันสะสมทรัพย์ (ชนิดมีเงินปันผล)

“ เคียงข้าง การเติบโต สู่ทุกเป้าหมาย ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองประกันสะสมทรัพย์ (ชนิดมีเงินปันผล)

แบบประกันสะสมทรัพย์ (ชนิดมีเงินปันผล)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

การวางแผนการออมนับเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้Œนของความสำเร็จในทุกๆ เป้าหมายของชีวิต แบบประกัน อัลติเมท โกรท จะช่วยให้คุณออมเงินอย่างมีแบบแผน การันตีเงินจ่ายคืน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล และความมั่นคงในชีวิตไปพร้อมๆ กัน

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง แบบ 20/10 (ชนิดมีเงินปันผล)

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี
 • เงินครบกำหนดสัญญา 225% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม ณ วันครบกำหนดสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัทฯ
 • จ่ายคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 รวมผลประโยชน์ขั้นต่ำตลอดสัญญาสูงสุดถึง 257% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง แบบ 25/15 (ชนิดมีเงินปันผล)

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี
 • เงินครบกำหนดสัญญา 225% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม ณ วันครบกำหนดสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัทฯ
 • เงินจ่ายคืน 2 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 รวมผลประโยชน์ขั้นต่ำตลอดสัญญาสูงสุดถึง 267% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง แบบ 25/25 (ชนิดมีเงินปันผล)

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 25 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี
 • เงินครบกำหนดสัญญา 225% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม ณ วันครบกำหนดสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัทฯ
 • เงินจ่ายคืน 1 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 รวมผลประโยชน์ขั้นต่ำตลอดสัญญาสูงสุดถึง 246% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกันภัย
20/10 : 1 เดือน – 70 ปี
25/15 : 1 เดือน – 65 ปี
25/25 : 1 เดือน – 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย
20 ปี หรือ 25 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
10ปี, 15ปี หรือ 25ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่มเว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ผลประโยชน์ทางภาษี
เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง