โรคร้ายเบาใจ

“ หากไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดกับคุณ ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองโรคร้ายเบาใจ

โรคร้ายเบาใจ

เพราะโรคร้ายเป็นเรื่องไม่คาดคิด

แม้เราจะดูแลสุขภาพดีเพียงไรแต่โรคร้ายก็เป็นสิ่งที่เกินจะคาดเดาและต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษา ให้คุณรับมือกับโรคร้ายวันนี้ด้วยประกันออนไลน์โรคร้ายเบาใจที่คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงถึง 9 กลุ่มโรค ทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง หากตรวจพบรับเงินก้อนสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเบาใจ สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ด้วยเบี้ยราคาเบาๆ

กลุ่มโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง

โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มโรค :

  1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
  2. โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ
  3. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

โรคร้ายแรงระยะรุนแรง แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มโรค :

  1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  3. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  4. ไตวายเรื้อรัง
  5. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง
  6. ตับวาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีบริบูรณ์ และผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด
2. ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกันทุกช่องทางไม่เกิน 1 ล้านบาท
3. รับประกันเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่เป็นคนไทย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
4. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี และต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปีโดยสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุด ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี
5. เบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุของกรมธรรม์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก อายุ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของผลิตภัณฑ์นี้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์
6. ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ

ข้อยกเว้นบางส่วน

กรณีเสียชีวิต
1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จบริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

กรณีโรคร้ายแรง
1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยัน และมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
2. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

*สามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไปทั้งหมดได้ในกรมธรรม์